Algemene Voorwaarden Yoga Campus Arnhem

 Begrippen:

Algemene Voorwaarden:
De Algemene Voorwaarden zoals hieronder omschreven staan vermeld op de website van Yoga Campus Arnhem, www.yogacampusarnhem.nl

Deelnemer:
Degene die lessen volgt cq. wenst te volgen bij een docent verbonden aan Yoga Campus Arnhem.

Yoga Campus Arnhem:
Met Yoga Campus Arnhem wordt de vijverkamer 1.3 in het gebouw van De Kleine Campus, Statenlaan 6-8, 6828 WE Arnhem, bedoeld.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden gelden voor aanmeldingen van lessen die bij Yoga Campus Arnhem gegeven worden en op de website onder rooster worden getoond. Door het deelnemen aan één van de lessen verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Yoga Campus Arnhem en de deelnemer in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Yoga Campus Arnhem zijn overeengekomen.

1.4 Yoga Campus Arnhem behoud zich het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Yoga Campus Arnhem zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

Artikel 2 – Doel van de website van Yoga Campus Arnhem

2.1 De website van Yoga Campus Arnhem heeft als doel de docenten die verbonden zijn aan Yoga Campus Arnhem een platform te geven voor het genereren van deelnemers in zijn/haar lessen. Tevens om de deelnemers informatie te verstrekken en tips omtrent de specifieke lessen en voor het geven van informatie over yoga en lifestyle in het algemeen. Alsmede de deelnemers op de hoogte te stellen van toekomstige activiteiten en evenementen.

2.2 Dit resulteert in het actueel houden van de informatie op de website. Alsook het sturen van een nieuwsbrief naar deelnemers en geïnteresseerden. Voor informatie over de privacy verwijzen we naar ons privacy statement.

Artikel 3 – Lesrooster

3.1 Het geldende lesrooster staat op de website van Yoga Campus Arnhem: www.yogacampusarnhem.nl

Artikel 4 – Huisregels

4.1 Alle deelnemers volgen de huisregels van Yoga Campus Arnhem:

 • In de ochtend kun je het gebouw waar Yoga Campus Arnhem zich bevindt, binnenkomen via de voordeur
 • In de avond kun je het gebouw waar Yoga Campus Arnhem zich bevindt, binnenkomen via de achterdeur
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding
 • Doe je schoenen uit voordat je de studio betreed
 • In de yogastudio zijn matten aanwezig. Bij gebruik van deze matten, dienen ze na gebruik schoongemaakt en netjes opgeruimd te worden
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yoga Campus Arnhem niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
 • Alle gebruikers van de yogastudio worden met respect behandeld

Artikel 5 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

5.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en risico

6.1 Yoga Campus Arnhem is onder geen beding aansprakelijk voor schade of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van deelnemer, alsmede voor mogelijke blessures, ongevallen of schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de yogalessen. Voor al deze zaken verwijst Yoga Campus Arnhem door naar de desbetreffende docent en gelden de Algemene Voorwaarden van zijn/haar bedrijf.

6.2 Het betreden van de ruimte van Yoga Campus Arnhem is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer.

6.3 Yoga Campus Arnhem adviseert het volgende om de kans op blessures of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint en je er niet helemaal zeker van bent dat of yoga iets goeds voor je kan doen of indien je zwanger bent.
 • Licht voorafgaand de les de docent in over lichamelijke klachten, blessures en zwangerschap.
 • Luister goed naar de instructies van de docent en volg ze naar goed geweten op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de houdingen en bewegingen zorgvuldig uit en houdt rekening met eventuele lichamelijke beperkingen.
 • Stel vragen als er iets niet duidelijk is.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

7.1 Yoga Campus Arnhem verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand en (financiële) administratie. Yoga Campus Arnhem gaat zorgvuldig met deze gegevens om: ze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Zie voor een uitgebreider beleid het privacy statement.

7.3 Yoga Campus Arnhem kan het e-mailadres en telefoonnummer gebruiken voor het verstrekken van nieuwsberichten en voor het geven van informatie omtrent lessen, tijden en prijzen. Zie voor een uitgebreider beleid ons privacy statement.